ศิรินันท์ เหลืองอภิรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกพาณิชยการ
Embarassed

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์