นางกานดา  เกยพุดซา
แผนกวิชาสามัญ(คณิตศาสตร์)
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
e-mail krukanda_victory@hotmail.com

เพื่อนสมาชิก