ntc


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  ผู้อำนวยการ 101
  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 102
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 103
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 104
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา 105
ฝ่ายบริหารทรัพยากร หมายเลข
  งานประชาสัมพันธ์ 0
  งานสารบรรณ 201
  งานการเงิน 202
  งานบุคลากร 203
  งานพัสดุ 212
  งานเอกสารการพิมพ์ 208
  งานทะเบียน 205
  งานอาคารสถานที่ 246
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หมายเลข
  งานแผนงานและงบประมาณ, งานความร่วมมือ , งานวิจัย
  งานประกันคุณภาพ ,งานการค้า
207
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 209
  งานบริการคอมพิวเตอร์ 301
 
 ฝ่ายวิชาการ หมายเลข 
  งานวิชาการ  225
  งานวัดผล  204
  งานสื่อการสอน  210
  งานวิทยบริการและห้องสมุด  198,199
    
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หมายเลข
  งานปกครอง  251
  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  256
  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  123
  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  1068
      
แผนกวิชา  หมายเลข
  แผนกวิชาเครื่องกล 108
  แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 133
  แผนกวิชาเชื่อมโลหะ 134
  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 240
  แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 241
  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 155
  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 166
  แผนกวิชาก่อสร้าง, โยธา 122
  แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ 231
  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 177
  แผนกวิชาพณิชยการ 130
 
 ห้องพักครู หมายเลข
   ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ 189
   ห้องพักครูพลศึกษา  111 
   ห้องพักครูสังคมศึกษา  229 
   ห้องพักครูคณิตศาสตร์ 230
   ห้องพักครูภาษาอังกฤษ  234 
   
 อื่นๆ หมายเลข 
  อาคารปริญญาตรี  163
  ป้อมยาม ถ.สุรนารี  191
  ป้อมยาม ถ. มิตรภาพ  192 
  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวะฯ  222
  ธรรมสถาน  224
  หน้าห้องผู้อำนวยการ  226
  สหกรณ์  227
  ศูนย์ SALL  234
  สโมสรครู - อาจารย์  228
   508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.510491 sec.