ntc


หลักสูตรที่เปิดสอน

       1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
       2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาที่เปิดสอน
       วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาได้จัดการศึกษาวิชาชีพภาคปกติ และการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ดังนี้
       1. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6 สาขาวิชา
           รับนักเรียนจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อหลักสูตร 3 ปี ดังนี้
           1. สาขาวิชาเครื่องกล
               -  สาขางานยานยนต์
           2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
               - สาขางานเครื่องมือกล
               - สาขางานเขียนเครื่องกล
           3. สาขาวิชาโลหะการ
               - สาขางานเชื่อมโลหะ
           4. สาขาวิชางานไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
               - สาขางานไฟฟ้ากำลัง
               - สาขาอิเล็กทรอนิกส์
               - สาขางานแมคคาทรอนิกส์
           5. สาขาวิชาก่อสร้าง
               - สาขางานก่อสร้าง
               - สาขางานสถาปัตยกรรม
           6. สาขาวิชาพณิชยการ
               - สาขางานการบัญชี
               - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

       2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11 สาขาวิชา

            รับนักเรียนจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. , มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาระยะเวลา 2 ปี ดังนี้   
           1. สาขาวิชาเครื่องกล
               - สาขางานเทคนิคยานยนต์
               - สาขางานเทคโนโลยีการบริการรถยนต์
           2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
               - สาขางานเครื่องมือกล
               - สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
               - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
           3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
  
             - สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
           4. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
               - สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
               - สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
               - สาขางบานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
           5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
               - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
               - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
               - สาขางานระบบโทรคมนาคม
           6. สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์
               - สาขาแมคคาทรอนิกส์
           7. สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม
               - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
           8. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
               - สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต
           9. สาขาวิชาการก่อสร้าง
               - สาขางานเทคนิคก่อสร้าง
        10.สาขาวิชาโยธา           
               - สาขางานโยธา
        11.สาขาวิชาการบัญชี
               - สาขางานการบัญชี
               - สาขางานคอมพิวเตอร์


508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.011737 sec.