ไมโครคอนโทรลเลอร์


ใบความรู้ทฤษฎีภาษา C

ใบงานการทดลอง


บทที่1 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877

บทที่2 โครงสร้างของขา IO ( Input Output Ports )

บทที่3 การใช้งานความสามารถพิเศษของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F87X

บทที่4 โครงสร้างการเกิดอินเตอร์รัพท์ (Interrupt Structure)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Library Files (
อ้างอิง board Inex)

pic.h   lcd887.h    1wire.h (rarไฟล์   Extractก่อนใช้งาน)

Data Sheet

Pic16F877           Pic16F887

บอร์ดทดลอง NX887    7 Segment

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

โครงงาน

1. ป้าย LED 8 x 24

2. ติดต่อ 7 Segment  ด้วย SPI Module

3. เครื่องนับเวลาถอยหลัง
ใบงานที่ 1 Basic Output Port

ใบงานที่ 2 Basic Input Port

ใบงานที่ 3 การเพิ่มค่าและลดค่า

ใบงานที 4 การแสดงผลด้วย 7-Segment (7-Segment Display)
 
ใบงานที่ 5 การอ่านค่าสวิทซ์เมตริกซ์ 4x3 แสดงผลด้วย 7-Segment

ใบงานที่ 6 การกำเนิดเสียง

ใบงานที่ 7  การแสดงผลด้วย LCD Module

ใบงานที่ 8  Stepping Motor

ใบงานที่ 9  Interrupt

ใบงานที่ 10 Analog to Digital


-------------------------------------------------------------------------

Homework 1

Homework 2

ใบความรู้ทฤษฎีภาษา Basic

ใบงานการทดลอง

บทที่1 การติดตั้งโปรแกรม และอุปกรณ์การพัฒนาระบบไมโครคอนโทรลเลอร์

บทที่2 คำสั่ง และรูปแบบการใช้งาน PIC BASIC PRO COMPILER

บทที่3 ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน PIC BASIC PRO

บทที่4 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877

บทที่5 โครงสร้างของขา IO ( Input Output Ports )

บทที่6 การใช้งานความสามารถพิเศษของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F87X

บทที่7 โครงสร้างการเกิดอินเตอร์รัพท์ (Interrupt Structure) และการออกแบบวงจรเบื้องต้น
ใบงานที่ 1 - 21

ใบงานที่ 22 - 31

ใบงานที่ 32 - 39

ใบงานที่ 41 - 45


www.free-counter-plus.com