ntc


ดาวน์โหลด
 
                         แบบฟอร์มงานบุคลากร
 แบบฟอร์มขออนุญาตลงชื่อในบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ
 แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนเวร, ตรวจเวร
 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 แบบฟอร์มใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว และสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน
 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
 แบบฟอร์มบันทึกรายงานผลการไปราชการ  
 แบบฟอร์มการบันทึกคุณงามความดี
 แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือน  


                           แบบฟอร์มงานวิชาการ                            
แบบฟอร์มการเบิกค่าสอนพิเศษ (2561)
แบบฟอร์มสอนชดเชย 61
 แบบฟอร์มสอนแทน 61
 แบบฟอร์มสอนซ่อมเสริม 61แบบฟอร์มงานการเงิน
 แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 แบบฟอร์มใบรับรองการเบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย
 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล * 
 แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน
 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร *
 แบบฟอร์มใบสำคัญการรับเงินค่าปฏิบัติงานพิเศษ (ดำเนินงาน)
 แบบฟอร์มบันทึกการขออนุญาตเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายไปราชการ
แบบฟอร์มสัญญายืมเงินไปราชการ
 แบบฟอร์มขอยืมเงินบำรุงการศึกษาทดรองจ่าย
 แบบฟอร์มใบรับใบสำคัญ
 แบบฟอร์มใบลงชื่อปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
 แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 หนังสือรับรองเงินเดือน (ข้าราชการ) 
 ตารางค่าตอบแทน
 บันทึกการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุฝึกภาคฤดูร้อน 
    
   * เอกสารชุดนี้พิมพ์แผ่นเดียวกัน ด้านหน้าและด้านหลัง                        แบบฟอร์มงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ                           
 คำร้องขอเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
 คำร้องขอแจ้งซ่อม


               คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่                   
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
 พนักงานราชการ
 ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
  แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้ทุนส่วนตัว


โปรแกรม/โลโก้
 โลโก้ สอศ.
 โลโก้วิทยาลัยเทคนิคนคราชสีมา
 ตราสัญลักษณ์อาชีวะสร้างชาติ 
 13 ฟอนต์ไทย
 ฟอนต์ TH Sarabun IT๙
ฟอนต์ TH Sarabun New 
 โปรแกรมอัพโหลดเว็บไซต์
  โปรแกรม Teamviewer  Remote Desktop

508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.514924 sec.