วิสัยทัศน์
            ซื่อตรง ซื่อสัตย์ รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้