รายวิขาที่สอน

ระดับ ปวส.

1. วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   รหัส 3000-0202
2. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   รหัส 3105-2010
3. งานบริการระบบอินเทอร์เน็ต   รหัส 3105-2202


ระดับ ปริญญาตรี

1. วิชาการออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร์   รหัส EET486