auto


นายมารวย อินทร์แป้นพะเนาว์

ชื่อ-สกุล นายมารวย   อินทร์แป้นพะเนาว์         ตำแหน่ง     ครู

การศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

หน้าที่รับผิดชอบ 1. เจ้าหน้างานวัสดุ ตำแหน่งหัวหน้าหมวดยานยนต์
2. หัวหน้างานวัดและประเมินผล
3. เจ้าหน้าที่งานปกครอง
4. วิทยากรอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
5. สอนประจำแผนกวิชาเครื่องกล

การฝึกอบรม
  

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ


508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.011723 sec.