auto


นายมารวย อินทร์แป้นพะเนาว์

ชื่อ-สกุล นายมารวย   อินทร์แป้นพะเนาว์         ตำแหน่ง     ครู

การศึกษา กำลังศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

หน้าที่รับผิดชอบ 1. เจ้าหน้างานวัสดุ ตำแหน่งหัวหน้าหมวดยานยนต์
2. เจ้าหน้าที่งานปกครอง
3. วิทยากรอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
4. สอนประจำแผนกวิชาเครื่องกล

การฝึกอบรม
  

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ


508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.011304 sec.