auto


นายจิรพงษ์ กวนกระโทก

ชื่อ-สกุล นายจิระพงษ์   กวนกระโทก     ตำแหน่ง     ครูพิเศษสอน

การศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

หน้าที่รับผิดชอบ 1. เจ้าหน้าที่งานปกครอง
2. เจ้าหน้าที่งานโครงการจัดการศึกษาปริญญาตรี
3. สอนประจำแผนกวิชาเครื่องกล

การฝึกอบรม
  

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ


508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.011573 sec.