auto


แนวทางการศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล
       เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา สังคม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษาพลานามัย นำมาใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า, เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพเครื่องกลให้ทันต่อเทคโนโลยีและมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ,เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงาน ในกลุ่มงานพื้นฐานอุตสาหกรรมการอ่านแบบเขียนแบบการเลือกใช้วัสดุ งานปรับและใช้เครื่องมือกล เพื่อให้สามารถบริการเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลังรถยนต์เครื่องล่างรถยนต์ และไฟฟ้ารถยนต์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในสาขางานยานยนต์ หรือสาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม หรือ สาขางานเครื่องกลเรือ หรือสาขางานเครื่องกลเกษตร, เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเครื่องกลในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ ใช้ความรู้ และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ และเพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม       สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ, จัดการระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพ, แก้ปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการแก้ปัญหา, จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน, แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของช่างเทคนิค, ทดสอบการทำงานของเครื่องยนต์ ทดสอบคุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและของไหล, ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุทดสอบ การทำงานของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ บริการเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล บริการระบบส่งกำลังและระบบเครื่องล่างรถยนต์ บริการระบบไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวก บริการระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน บริการระบบฉีดเชื้อเพลิงดีเซล บริการระบบปรับอากาศ บริการเกียร์อัตโนมัติ บริการงานซ่อมตัวถังรถยนต์ บริการงานซ่อมสีรถยนต์ และบริหารงานธุรกิจ ซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
       ศึกษาต่อระดับ ปวส. และปริญญาตรี สาขางานเทคนิคยานยนต์ หรือ ศึกษาต่อสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
       ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ เช่น เป็นเจ้าของกิจการซ่อมรถยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้อง

508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.011358 sec.