vichakarn


ตารางเรียน - ตารางสอนปีการศึกษา 2561
 ภาคฤดูร้อน ช่วงที่ 1 (เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562)
 ภาคฤดูร้อน ช่วงที่ 2 (เดือน มีนาคม - เมษายน 2562)
       *** กรุณาเลือกภาคเรียนที่ท่านต้องการดูข้อมูล ***ปีการศึกษา 2559
 ภาคเรียนที่ 1 (เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2559)
 ภาคเรียนพิเศษ (เดือน กันยายน - ตุลาคม 2559)
 ภาคเรียนที่ 2 (เดือนตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560)
 ภาคฤดูร้อน (เดือน มีนาคม - เมษายน 2560)
       *** กรุณาเลือกภาคเรียนที่ท่านต้องการดูข้อมูล ***


ปีการศึกษา 2558
 ภาคเรียนที่ 1 (เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2558)
 ภาคเรียนพิเศษ  (เดือน กันยายน - ตุลาคม 2558)
 ภาคเรียนที่ 2  (เดือน ตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559)
 ภาคฤดูร้อน  (เดือน มีนาคม - เมษายน 2559)
 ภาคเรียนพิเศษ (เดือน เมษายน 2559)
           *** กรุณาเลือกภาคเรียนที่ท่านต้องการดูข้อมูล ***

ปีการศึกษา 2557
 ภาคเรียนที่ 1 (เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2557)
 ภาคเรียนพิเศษ  (เดือน กันยายน - ตุลาคม 2557)
 ภาคเรียนที่ 2  (เดือน ตุลาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558)
 ภาคฤดูร้อน  (เดือน มีนาคม - เมษายน 2558)
 ภาคเรียนพิเศษ  (เดือน เมษายน 2558)
           *** กรุณาเลือกภาคเรียนที่ท่านต้องการดูข้อมูล ***

ปีการศึกษา 2556  
 ภาคเรียนที่ 1  (เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2556)
 ภาคเรียนที่ 2
 ภาคฤดูร้อน  (เดือน มีนาคม - เมษายน 2557) 
           *** กรุณาเลือกภาคเรียนที่ท่านต้องการดูข้อมูล ***


508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.514445 sec.