auto


นายวิณนราวิชญ์ กุลชะโมรินทร์

ชื่อ-สกุล นายวิณนราวิชญ์   กุลชะโมรินทร์   ตำแหน่ง     ครูพิเศษสอน

การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

หน้าที่รับผิดชอบ 1. สอนประจำแผนกวิชาเครื่องกล

การฝึกอบรม
  

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ


508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.011328 sec.