auto


นายปิติพัฒน์ บุณยโพธิวัฒน์

ชื่อ-สกุล นายปิติพัฒน์   บุณยโพธิวัฒน์       ตำแหน่ง     ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

หน้าที่รับผิดชอบ 1. สอนประจำแผนกวิชาเครื่องกล

การฝึกอบรม
  

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.011649 sec.