auto


นายธนะกรณ์ ดำรงค์สกุลไทย

ชื่อ-สกุล นายธนะกรณ์   ดำรงค์สกุลไทย     ตำแหน่ง     ครูชำนาญการ

การศึกษา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล

หน้าที่รับผิดชอบ  1. สอนประจำแผนกวิชาเครื่องกล
 2. คณะกรรมการตรวจตารางสอน/ภาระงานเกิน
 3. คณะกรรมการจัดทำตารางเรียน/ตารางสอน แผนกวิชาเครื่องกล
 

การฝึกอบรม
   
1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนฝึกอาชีพ รุ่นที่ 4
 
  

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.011448 sec.