auto


นายธนะกรณ์ ดำรงค์สกุลไทย

ชื่อ-สกุล นายธนะกรณ์   ดำรงค์สกุลไทย     ตำแหน่ง     ครูชำนาญการ

การศึกษา  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล

หน้าที่รับผิดชอบ 1. สอนประจำแผนกวิชาเครื่องกล

การฝึกอบรม
  

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.011269 sec.