auto


นายเบญจรงค์ เวียงสิมมา

ชื่อ-สกุล นายเบญจรงค์   เวียงสิมมา         ตำแหน่ง     ครูพิเศษสอน

การศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

หน้าที่รับผิดชอบ 1. สอนประจำแผนกวิชาเครื่องกล

การฝึกอบรม
  

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ


508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.011410 sec.