vichakarn


ปีการศึกษา 1/2562
ภาคเรียนที่  1
ปีการศึกษา 2562


วิชาเขียนแบบเครื่องกล

วิชาเครื่องกล

วิชาเครื่องมือกล และ เทคนิคอุตสาหกรรม 

วิชาไฟฟ้ากำลัง

วิชาโลหะการ

วิชาเมคคาทรอนิกส์

วิชาอิเล็กทรอนิกส์

วิชาเทคนิคการผลิต
     
วิชาเทคนิคพื้นฐาน
ตารางใช้ห้อง

วิชาพณิชยการ

วิชาก่อสร้าง โยธา และสถาปัตยกรรม

วิชาคณิตศาสตร์
ตารางใช้ห้อง
วิชาวิทยาศาสตร์
ตารางใช้ห้อง       
วิชาพลานามัย 
ตารางใช้ห้อง
วิชาภาษาไทย
ตารางใช้ห้อง             
วิชาภาษาอังกฤษ
ตารางใช้ห้อง   
วิชาสังคมศาสตร์
ตารางใช้ห้อง508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2002 โทรสาร 0-4425-4950

นโยบาย |
Generated 0.011459 sec.