ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานของแผนกโลหะการ

แผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
อาคาร 9 ชั้น 2 โทร 044-242002 ต่อ 134

แผนกวิชาโลหะการ มีพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร ในพื้นที่ของ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ที่มีเนื้อที่ 42 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา

 

ที่มาของปรัชญาในการจัดการศึกษาแผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เป็นแผนกที่เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษา การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นไปในสายอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน เกิดแนวคิด ความรู้ ทักษะวิชาชีพและเจตคติที่ดี ที่จะนำไปใช้ในการประกอบการอาชีพ/หรือสามารถเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไปอย่างมีความพร้อม จึงมุ่งผลิตบุคลากรเพื่อให้มีบทบาท หน้าที่ ในสังคมและเน้นความเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมือง

 

ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงปรัชญา ซึ่งหมายถึงหลักความเชื่อพื้นฐาน ระบบความเชื่อและเจตคติและหลักการคิดนั้น แผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จึงจำกัดขอบเขต ให้อยู่ในหลักการของสาขาวิชาที่เปิดสอนอันถือเป็นปรัชญาการศึกษา ที่จะนำไปสู่หลักแห่งความรู้และความจริง รวมไปถึงแนวทางในการประกอบกิจกรรมทางการศึกษาของสาขาวิชา

 

ปรัชญาของแผนกวิชาโลหะการ                     “ผลงานระดับฝีมือ คนดีของสังคม ดำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน”

คำขวัญ                                                  “ความรู้คู่คุณธรรม”

พระพุทธรูปประจำแผนกวิชาโลหะการ               “พระ 25 พุทธศรรตวรรษ”

สีประจำแผนกวิชาโลหะการ                           “สีชมพู” สีชมพู หมายถึง ความอ่อนโยนรู้จักนอบน้อมถ่อม

ต้นไม้ประจำแผนกวิชาโลหะการ                      “ต้นลีลาวดีดอกสีชมพู”

อักษรย่อของแผนกวิชาโลหะการ                      “ ชล.”