นายสำคัญ คู่ตระกูลโชคชัย

 

นายสายันต์ จงปราณี

 

ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ

 

วุฒิการศึกษา ปม.วส.คบ. วิทยาศาสตร์

 

 

ที่อยู่ 1867 ซอย 15 ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 3000

 

Email : Sa_jong@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา

ปวช. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ปวส. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ปม.วส. วิืทยาลัยครูนครราชสีมา

ปริญญาตรี วิืทยาลัยครูนครราชสีมา

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต