นายกัณฐ คงสัตย์


นายวิชาญ โชติกลาง

ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ

 

วุฒิการศึกษา วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

เกิดวันที่ 13 สิงหาคม

ที่อยู่ 428 ถนนยมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 3000

Email : wichan_wt09@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปวช. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา