นายจักรายุทธ มากทอง


นายศักดิ์ศิริ หุ่นโตภาพ

 

วุฒิการศึกษา คอ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

เกิดวันที่ 14 สิงหาคม

ที่อยู่ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

Email : huntropap@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี สถาบันเทคราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น

ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

                                                                    ปวช. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ