นายภราดร สมบัติชัยนายปริญญา จิตตินันท์

 

วุฒิการศึกษา คอ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

เกิดวันที่ 15 กันยายน

ที่อยู่ 41/2 หมู่3 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310

Email Parinya__9@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎนครราชสีมา

ปวส. สถาบันราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา