นางสาวโสฐิดา พูนโตนด


นายสุรชัย ทอนสูงเนิน

 

วุฒิการศึกษา คอ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

เกิดวันที่ 31 ธันวาคม

ที่อยู่ 119/14 ซอยกิ่งสวายเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

Email Sura.45@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล

ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ปวช. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา