นายนวพงศ์ หงษ์สูงเนินนายธวัชชัย พัลวัฒน์

 

วุฒิการศึกษา คอ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

เกิดวันที่ 10 มกราคม

ที่อยู่251/6 หมู่ 12 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

Email : tawatchai__noom@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ปวช. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา