ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา
ม.ปลาย  วิทย์-คณิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง