ประวัติการศึกษา

ปวส.อิเล็กทรอนิกส์
ศษ.บ.(มัธยม-วิทยาศาสตร์)