ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา
ปวช.ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ปวส.เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วทบ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต สถาบันราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
www.uamulet.com