ประวัติการศึกษา

ปวส.เครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคนคราชสีมา
คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา