ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา      บุญวัฒนา
ปวช.             เชื่อมและโลหะแผ่น  วท.นครราชสีมา
ปวส.             เทคนิคโลหะ          วท.นครราชสีมา
ป.ตรี             อุตสาหกรรมศิลป์     มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา