รายวิชาที่สอน

- เครื่องรับโทรทัศน์
- การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
- พื้นฐานระบบภาพและเสียง