รายวิชาที่สอน

งานเทคนิพื้นฐาน
งานฝึกฝีมือ
เขียนแบบเทคนิค
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น