ภาระงาน

ภาระงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

๑.      จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา

๒.      โครงการตรวจสุขภาพคณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประจำปี ของแต่ละปี

๓.      โครงการบริจาคโลหิตนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ประจำปี ของแต่ละปี

๔.      จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร

๕.      ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกัน และรักษา

๖.      ดูแลเรื่องการจัดทำประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ของวิทยาลัยฯ

๗.      จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบ และควบคุมดูแลการประกอบอาหาร และการให้การบริการแก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี

๘.      ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา

๙.      จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๐.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สิน ของสถานศึกษา ที่ได้รับมอบหมาย

๑๑.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒.  ดูแลการจัดอาหารว่าง และอาหารกลางวัน ในงานต่าง ๆ เช่น

๑๒.๑ งานประชุม ภายในวิทยาลัยฯ

๑๒.๒ วิทยาลัยฯ ต่าง ๆ ที่ขอเข้ามาศึกษาดูงานในวิทยาลัยฯ

๑๒.๓ งานจัดเลี้ยงในวิทยาลัยฯ ที่จัดขึ้น