ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนชลกันยานุกูล
คบ.(คณิตศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย