ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา
มศ.3  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
ปวช.3 ชพน.
ปริญญาตรี  ภาษาไทย ,การจัดการทั่วไป   วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ปริญญาโท การจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต