ประวัติการศึกษา

             พ.ศ.  2527    ประถมศึกษา    โรงเรียนท่าตูมสนิทราษฎร์วิทยาคม

             พ.ศ.  2530    มัธยม             โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

             พ.ศ.  2533    ปวช              วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

             พ.ศ.  2535    ปวส              วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

             พ.ศ.  2544    ปริญญาตรี        สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

             พ.ศ.  2554    ปริญญาโท      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม