รายวิชาที่สอน

คณิตศาสตร์2 (3000-1521) ระดับชั้น ปวส.
แคลคูลัส 1    (3000-1525) ระดับชั้น ปวส.