รายวิชาที่สอน

ตารางสอนภาคเรียนที่1/2555
1. พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ( 2000 - 1601 )
2. กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ( 3000 - 1603 )