รายวิชาที่สอน

               ๑. วิชาพื้นฐานงานไม้                        

               ๒. วิชากฎหมายก่อสร้าง                   

               ๓. วิชากฎหมายและสัญญางานก่อสร้าง                   

               ๔. วิชาฝึกงาน                            

               ๕. วิชางานผลิตงานไม้ด้วยเครื่องจักรกล                                    

               ๖. วิชากฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ