ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี   -มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                -มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท  - Central Luzon State University
ปริญญาเอก - Central Luzon State University