ผลงานที่ทำ

-สร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสันติสุข อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
-สร้างบ้านพักอาศัยให้ผู้ประสพภัย โดยโครงมูลนิธิชัยพัฒนา ณ จังหวัดอุตรดิดถ์
-งานอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านใหม่สันติ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา