ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2555

รายชื่อครูที่ปรึกษาแผนกวิชาการก่อสร้าง-โยธา-สถาปัตยกรรม

ปีการศึกษา  2555

ระดับชั้น

กลุ่ม

ครูที่ปรึกษา

หมายเหตุ

ปวช.1

1-2

นายวิชิต           คำหย่อน

 

 

3-4

นายนิธิศักดิ์       ภาษิตชาคริต

 

 

5-6

นางสาวจุฑามาศ  บำรุงเกาะ

 

ปวช.2

1-2

นางกาญจนา  ศรีจันทร์

 

 

3-4

นายแมนรัตน์  อยู่สีมารักษ์

 

 

5

นายประวิทย์  พรมสิทธิ์

 

ปวช.3

1-2

นายเฉลิม  เพ็ชรสูงเนิน

 

 

3-4

นายปรัชญา  มะลิหวล

 

ปวส.1

3-4 ( จาก ปวช. )

นายจีระศักดิ์  สิทธิพล

 

ปวส.2

1 ( ม.6 )

นายธนายุทธ  ชนะบำรุง

 

 

3-4 ( จาก ปวช. )

นายประจักษ์  เข็มบุบผา

 

สาขางานสถาปัตยกรรม

 

 

 

ปวช.1

1-2

นางสาววันเสด็จ  แก้วดก

 

ปวช.2

1-2

นางศรีวิไล  อุปถัมภ์เกื้อกูล

 

ปวช.3

1-2

นายสมบัติ  เผนโคกสูง

 

แผนกวิชาโยธา

 

 

 

ปวส.1

1-2

นายพัชรพล  พานประทีป

 

 

3-4

นายไทยเจริญ  นาพรม

 

ปวส.2

1-2

นายสัญชัย  เจริญตะคุ

 

 

3-4

นายอิทธิ  อิทธิพิบูล