การผ่านงานที่พัฒนา

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ งานวัสดุฝ้าเพดาน พื้น หลังคา SCG
2. เข้าร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา
3. ศึกษาดูงาน วท.จันทบุรี