ภาระหน้าที่

1. ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2. หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3. ครูที่ปรึกษานักศึกษาระดับ ปวช.2 กลุ่ม 3,4 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 2563
4. งานที่บังคับบัญชามอบหมาย