คำอธิบายรายวิชา

 

วิชา  งานไม้      รหัสวิชา  21062101

จุดประสงค์รายวิชา

           1.   เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน  การลับ  ปรับ  แต่ง  และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักรงานไม้และไส  ตัด  เจาะ  เพลาะ  ประกอบชิ้นงานไม้ได้ถูกต้องปลอดภัย

           2.    เพื่อให้สามารถลับ  ปรับ  แต่ง  และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักรงานไม้และไส  ตัด  เจาะ  เพลาะ  ประกอบชิ้นงานไม้ได้ถูกต้องปลอดภัย

  1. เพื่อให้มีกิจนิสัย  ในการทำงาน  มีวินัย  มีความคิดสร้างสรรค์  รักษาสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานรายวิชา

1.  เข้าใจหลักการลับ  ปรับ  แต่ง  และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเครื่องไส  ตัด  เจาะ

เพลาะ  ในงานไม้และประกอบชิ้นไม้

2.  ปฎิบัติงานไส  ตัด  เจาะ   เพลาะในงานไม้ด้วยเครื่องจักรกลงานไม้

3.  ปฎิบัติงานประกอบชิ้นไม้  ตามหลักการที่ถูกต้องปลอดภัย

4.  บำรุงรักษาเครื่องจักรกลงานไม้  ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ในการทำงาน

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานการใช้งานการลับ  ปรับแต่ง ติดตั้งประกอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและอุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมของเครื่องจักรกลงานไม้     และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลงานไม้  ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยในการทำงาน  งานไส   เพลาะ ตัด เจาะ ประกอบ  และตกแต่งผลิตภัณฑ์งานไม้

 
www.ntc.ac.th/files/120517099152976_2003280662916.jpg