การวัดผลและประเมินผล

รายการวัดผลประเมินผล

สัดส่วนคะแนน (%)

1. ความสนใจและความประพฤติ(คุณธรรม)

การประเมินคะแนนคุณธรรม จริยธรรม จากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 13 รายการเป็นจำนวน 4ครั้ง ๆละ 5 คะแนน

1.มีมนุษย์สัมพันธ์

 2.ความมีวินัย

 3.ความรับผิดชอบ

4.ความซื่อสัตย์สุจริต

 5.ความเชื่อมั่นในตนเอง

 6.การประหยัด

 7.ความสนใจใฝ่รู้

 8.การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน

 9.ความรักสามัคคี

 10.ความกตัญญูกตเวที

 11.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 12.การพึ่งตนเอง

13.ความอดกลั้น

2. การเรียนและปฏิบัตงาน
2.1 การเข้าเรียน                                                   (20)
2.2แบบทดสอบรวมทุกหน่วยการเรียน                        (30)    2.2.1 ทดสอบประจำหน่วยการเรียน 6 หน่วย
2.3ชิ้นงาน(ตรวจตามรายการประเมินชิ้นงาน) 2.3.1 ผลจากใบงาน  (10)  2.3.2 ผลจากชิ้นงาน (20)

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


80

รวม

100