คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้  การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกลเบื้องต้น  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  งานวัดและตรวจสอบ  งานร่างแบบ  งานตัด  งานตะไบ  งานเจาะ  งานลับคมตัด    งานทำเกลียว  งานประกอบ