จุดประสงค์รายวิชา

1.  เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้  การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกลเบื้องต้น

2.  เพื่อให้มีความสามารถในการใช้  การบำรุงรักษา  เครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น

3.  เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน

4.  เพื่อให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย  ผลงานประณีตเรียบร้อย  แก้ปัญหา  และนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นได้

5.  เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์  การตรงต่อเวลา  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  ขยันและอดทน

6.  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า

7.  เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ