คลังนักวิชาการ

คลังนักวิชาการแห่งจุฬาฯ (Chula Scholar Bank) 

          คลัง นักวิชาการแห่งจุฬาฯ หรือ Chula Scholar Bank เป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการของจุฬาฯ พร้อมรายละเอียดอื่นๆ เช่น ความเชี่ยวชาญ ประวัติการศึกษา งานวิจัย ตำรา ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้สื่อดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ให้สื่อมวลชน นิสิต และประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นหาอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความต้องการได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจุฬาฯ ในการมุ่งเป็น “เสาหลักของแผ่นดิน”

จุดประสงค์และประโยชน์ของคลังนักวิชาการแห่งจุฬา

  1. เป็น ระบบฐานข้อมูล ที่จัดเก็บข้อมูลคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการของจุฬาฯ พร้อมรายละเอียดอื่นๆ อาทิ ความเชี่ยวชาญ ประวัติการศึกษา งานวิจัย ตำรา ฯลฯ
  2. สามารถสืบค้นฐานข้อมูล เพื่อค้นหารายชื่อ และช่องทางการติดต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตามความต้องการได้
  3. สามารถจำแนกประเภทข้อมูลต่างๆตามหมวดหมู่ และกำหนดให้ข้อมูลส่วนตัวบางประเภทไม่ปรากฏแก่สาธารณชนได้
  4. เป็นอีกหนึ่งช่องเพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นหาอาจารย์ และนักวิจัยเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

        อาจารย์ และนักวิชาการจุฬาฯ ที่ต้องการจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญสู่สังคม สามารถลงทะเบียนได้ที่ คลังนักวิชาการแห่งจุฬาฯ Chula Scholar Bank www.scholar.chula.ac.th  

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ooya0313

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การก่อสร้าง