วิชาที่สอน

รายละเอียดวิชา

3106-2110   กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง   (Construction Law and Contract)    2 - 0 - 2

 

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการของกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร อาคารควบคุม สัญญาว่าจ้าง การยื่นขออนุญาต ปลูกสร้างอาคาร  การดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  ขอบเขตการควบคุม  ข้อกําหนดเกี่ยวกับ เขตเพลิงไหม้  อํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้รักษากฎหมาย  ขอบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการควบคุม การก่อสร้าง

2. สามารถนําหลักการของกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร อาคารควบคุม สัญญาว่าจ้าง การยื่น       ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  การดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  ขอบเขตการควบคุม  ข้อกําหนดเกี่ยวกับเขตเพลิงไหม้  อํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้รักษากฎหมาย  ข้อบัญญัติท้องถิ่น    ที่เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง ไปประยุกต์กับการประกอบอาชีพ

3. เสาะหาความรู้และระเบียบวิธีปฏิบัติทางกฎหมาย ข้อกําหนด ข้อบัญญัติกับการประกอบอาชีพและ ผลกระทบจากเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร   อาคารควบคุม  สัญญาว่าจ้าง  การยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  การดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  ขอบเขตการควบคุม  ข้อกําหนดเกี่ยวกับเขตเพลิงไหม้  อํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้รักษากฎหมาย  ข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง

2. นําหลักการของกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร อาคารควบคุม สัญญาว่าจ้าง การยื่นขออนุญาต ปลูกสร้างอาคาร  การดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  ขอบเขตการควบคุม  ข้อกําหนดเกี่ยวกับ เขตเพลิงไหม้  อํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้รักษากฎหมาย  ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการควบคุม การก่อสร้าง ไปประยุกต์กับการประกอบอาชีพ

3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับกฎหมาย ข้อกําหนด ข้อบัญญัติกับการประกอบอาชีพ และผลกระทบจากเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 

 

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร อาคารควบคุม สัญญาว่าจ้าง การยื่นขอ อนุญาตปลูกสร้างอาคาร  การดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร          ขอบเขตการควบคุม  ข้อกําหนดเกี่ยวกับ  เขตเพลิงไหม้  อํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้รักษากฎหมาย    ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ooya0313

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การก่อสร้าง