ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2555


                                                                                                                    
                                                 ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
                                             ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ประจำการศึกษา  2555
                              ระหว่างวันที่  11 - 14  ธันวาคม  2555  ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
                                                          
                             
                                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
สาขาวิชาช่างยนต์
          -  เทคนิคยานยนต์              
                     รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่      วิทยาลัยการอาชีพนางรอง     อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ     อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์        อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
                                               
          -  เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์     
                     รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่      วิทยาลัยการอาชีพนางรอง       อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา    อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่      วิทยาลัยการอาชีพเซกา          อาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ                           

 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง / ช่างสำรวจ / สถาปัตยกรรม
           
-  งานปูน   
                     รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง           อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์        อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี           อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา                           
                                                                
            -  งานไม้    
                     รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง            อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย        อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่      วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน  อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร                           
                                                              
            -  การสำรวจเพื่อทำแผนที่ภูมิประเทศ        
                     รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น          อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา      อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์            อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
                                                                                                             
            -  การออกแบบสถาปัตยกรรม   ระดับ  ปวช.    
                     รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี          อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี   
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคยโสธร            อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย       อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย   
                                                     
            -  การออกแบบสถาปัตยกรรม  ระดับ  ปวส. 
                     รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี           อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี           อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย        อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย     
                                      

    สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
           
-  การติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย   
                     รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่      วิทยาลัยการอาชีพกระนวน         อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี           อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร          อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร     
                                      
            -  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ        
                     รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่      วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน   อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา       อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา                                                   

           -  การเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC    
                     รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา      อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคเลย                อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่      วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน  อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร   

            -  งานเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์                                    
                          รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์             อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร          อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์          อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
            -  การแข่งขันประกอบการตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง      
                     รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่      วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง       อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่      วิทยาลัยการอาชีพพิมาย          อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่      วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ      อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
              
            -  การแข่งขันไมโครคอนโทรเลอร์                 
                     รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ          อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม          อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น         อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น                           

  สาขาวิชาช่างเชื่อม
           
-  งานเชื่อม TIG & SMAW      
                     รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่      วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ       อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคยโสธร             อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี           อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี    
                                         
            -  งานเชื่อม FLUK - CORE         
                     รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์            อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคเลย               อาชีวศึกษาจังหวัดเลย
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคอุดบลราชธานี อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี                                         

  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
           
-  การเขียนแบบด้วยเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์    
                     รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ         อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ  ปริสุทโธ  อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี      
            
            -  งานกลึง กัด ตัด ใส ชิ้นงาน  
                     รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี          อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น         อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ  ปริสุทธ  อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา                                              

  สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต
         
  -  มาตรวิทยามิติ      
                     รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด           อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่      วิทยาลัยการอาชีพนางรอง        อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา      อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา                                                                 
 
                                                                  
  สาขาวิชาพื้นฐาน 
           
-  งานฝึกฝีมือ  
                     รางวัลชนะเลิศ                  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น          อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่      วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา      อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่      วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี    อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์                                                                 
 

                    

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


vichakarn

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ